Verpandig salaris

Overdracht en verpanding van de loonvordering

Wat is verpanden en overdragen van een loonvordering?

U heeft een loonvordering op uw werkgever, wat de u aan derden kan overdragen (cessie) of verpanden. Verpanding is een zekerheidsrecht van een derde als u een bepaalde verplichting niet nakomt. Overdracht is het nakomen van een verplichting tot het betalen van een bepaalde geldsom tegenover een derde, door u. Het zal doorgaans gaan om de overdracht of verpanding van toekomstig loon, waarbij dit toekomstige loon wel in voldoende mate bekend (bepaalbaar) dient te zijn.

Voor een geldige overdracht en verpanding is een akte nodig waarmee de vordering wordt overgedragen of verpand. Bovendien moet de derde of u de werkgever op de hoogte stellen van de overdracht of verpanding (vuistpand). Een stil-pandrecht doet zich voor als de werkgever van de verpanding nog niet op de hoogte is gesteld. De werkgever kan dan aan de u het volledige loon uitbetalen. Dit kan hij niet meer zodra hij van de derde of van u een mededeling heeft ontvangen over de verpanding of overdracht.

Een u kan zijn loonvordering slechts overdragen of verpanden voor zover er een bepaald bedrag voor hem resteert (de beslagvrije voet). De overdracht of verpanding betreft in beginsel dus niet het volledige loon van u omdat u een bestaansminimum moet overhouden.

Controleren van mededeling en vorm van de akte

De werkgever doet er verstandig aan een mededeling van een derde (of van u) over de overdacht of verpanding te controleren. Dat doet hij door van de overdrachtsakte een kopie te verlangen.

Waarvoor is verpanding niet rechtsgeldig?

  • Nietig is een overdracht of verpanding die plaatsvindt bij een lening door de medewerker als consument bij een kredietinstelling.
  • Vindt de overdacht plaats bij een koop op afbetaling, dan moet de situatie zo zijn dat de medewerker zijn verplichting niet is nagekomen nadat hij een ingebrekestelling heeft ontvangen. De overdracht van het loon bedraagt dan hoogstens de reeds vervallen betalingstermijnen en overige kosten. De werkgever eist van de derde een overzicht van de betalingsgeschiedenis, een overzicht van de gemaakte kosten en bovendien een kopie van de ingebrekestelling.

De werkgever mag het loon niet uitkeren na mededeling aan hem dat het loon is overgedragen, verpand of dat er beslag op gelegd is. Betaalt een werkgever onterecht aan een derde uit, dan kan u toch het loon vorderen. De werkgever moet dan maar zien of hij van de derde het onverschuldigd betaalde bedrag(en) terugkrijgt.

Om te voorkomen dat er door een schuldeiser beslag op uw salaris wordt gelegd kunt u hier de akte downloaden waarmee de door u opgerichte vennootschap pandhouder wordt.

U kunt uw onderhandse akte alleen laten registreren bij:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen/kantoor Rotterdam
AKG team 2
Postbus 50963 | 3007 BE | Rotterdam